Ryzyko rynkowe i ryzyko stopy procentowej.

Pojęcie ryzyka rynkowego.

Ryzyko rynkowe znane jest także jako ryzyko systematyczne, niedywersyfikowalne lub systemowe. Ryzyko to wywołane jest ogólnogospodarczymi czynnikami. Może być nim między innymi polityka, czy też ustrój gospodarczy danego kraju. Na ryzyko rynkowe wpływ ma również inflacja i wiele innych czynników losowych. Wpływają one na całe środowisko dlatego też nie ma możliwości, aby te czynniki wyeliminować, czy też sprawić, aby stały się mniejsze. Co ważne ryzyko rynkowe dotyczy całego społeczeństwa. Można je definiować na kilka różnych sposobów. Finanse przedsiębiorstw ryzyko rynkowe określają jako ryzyko do poniesienia określonych strat. Powoduje je zmiana wartości aktywów, które znajdują się na rynku. Mowa tutaj między innymi o ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, a także ryzyko bankructwa. Finanse publiczne nieco inaczej definiują ryzyko rynkowe. Odnoszą je do zarządzania całym długiem publicznym i dotyczą między innymi kursu walutowego, stóp procentowych i inflacji. Patrząc na ryzyko rynkowe od strony rachunkowości można określić je jako ryzyko zmian związanych z wartością majątku przedsiębiorca, a także przyszłych pieniężnych przepływów, które powstają w wyniku zmieniającej się ceny na rynku.

Pojęcie ryzyka stóp procentowych.

Ryzyko stopy procentowej jest ryzykiem, które dotyczy zmian wyniku finansowego jaki uzyska dany podmiot w momencie, kiedy dojdzie do zmian stopy procentowej. Materializacja tegoż ryzyka może nieść za sobą zarówno konsekwencje pozytywne jak i negatywne. Taki typ ryzyka dotyczy aktywów oprocentowanych jakimi są lokaty bankowe i obligacje, jak też i zobowiązań oprocentowanych jakimi są kredyty. Ryzyko stopy procentowej jest jednym z kategorii ryzyka rynkowego. Wzięcie każdego kredytu wiąże się z jakimś ryzykiem. Nie wiemy jaka będzie nasza sytuacja za kilka miesięcy. Może zdarzyć się, że stracimy pracę i tym samym nasza zdolność kredytowa będzie o wiele mniejsza. Może to doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić kolejnych rat kredytu na czas. Trzeba mieć na uwadze takie konsekwencje związane z ryzykiem, aby nie pogorszyć swojej sytuacji finansowej i poprzez wzięty kredyt nie zachwiać swojego codziennego życia.

User login